Pomiary elektryczne

 • termowizja urządzeń elektrycznych
 • impedancji pętli zwarcia
 • prądu i czasu reakcji wyłączników różnicowoprądowych
 • ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
 • rezystancji izolacji
 • rezystancji uziemienia
 • mocy czynnej i biernej
 • testy kolejności faz
 • termowizja rozdzielnic i złącz

Termowizja urządzeń elektrycznych

Badanie termowizyjne musi być przeprowadzone przy normalnym obciążeniu poszczególnych torów prądowych, tym samym nie wymaga kłopotliwych wyłączeń. Diagnostyka termowizyjna polega na analizie przyrostu temperatury danego elementu względem temperatury w rozdzielni przy czym poszczególne elementy nie powinny wykazywać temperatur wyższych od dopuszczalnych. Istotnym czynnikiem jest również asymetria temperaturowa między poszczególnymi torami prądowymi.

Sprawdzenie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie

Pomiary skuteczności ochrony w układzie TN przed dotykiem pośrednim w instalacjach z zabezpieczeniami przetężeniowymi polega na sprawdzeniu czy impedancja obwodu jest na tyle mała aby w momencie zwarcia popłynął prąd zapewniający samoczynne wyłączenie zasilania w wyznaczonym z charakterystyk czasie.

Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych:

 • badanie stanu ochrony przeciwporażeniowej, w tym prawidłowości połączeń przewodów fazowych, neutralnych oraz ochronnych;
 • kontrolne sprawdzenie działania wyłącznika przyciskiem „T”;
 • sprawdzenie rzeczywistej wartości różnicowego prądu zadziałania RCD;
 • pomiar czasu wyłączania RCD;
 • sprawdzenie napięcia dotykowego dla wartości prądu wyzwalającego.

Pomiary rezystancji izolacji obwodów

Pomiary rezystancji izolacji wykonujemy w celu określenia stanu izolacji urządzeń, sieci lub instalacji elektrycznych. Od jakości izolacji zależy sprawność ochrony przed dotykiem bezpośrednim, ma ona wpływ na bezpieczeństwo ludzi. Systematyczne sprawdzanie stanu instalacji urządzeń pozwala wykryć pogarszający się stan izolacji, dlatego jest stałym elementem prac kontrolno-pomiarowych.

Pomiary stanu instalacji odgromowych

Okresowe badania i pomiary instalacji odgromowej mają na celu sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji w trakcie eksploatacji nie uległ pogorszeniu w stopniu powodującym zagrożenie dla dalszego bezpiecznego użytkowania.

Badanie okresowe obejmuje:

 • sprawdzenie urządzenia piorunochronnego - przewodów, elementów łączeniowych, wsporników, mocowania;
 • wykonanie pomiaru rezystancji uziomu;
 • sprawdzenie stanu urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji elektrycznej.

Pomiary uziomów

Wykonywanie pomiarów rezystancji uziemienia związane jest z określeniem największej spodziewanej wartości rezystancji uziemienia, w celu sprawdzenia czy spełnione są warunki ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej, odgromowej oraz odpowiedniego stopnia ochrony urządzeń przez lokalne uziemienia stosownie do obowiązujących aktów normatywnych.

Pomiary ciągłości przewodów ochronnych

Ciągłość przewodów ochronnych ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania instalacji. Pomiar wykonujemy prądem 0,2A.

Pomiary rezystancji izolacji ścian i podłóg

W przypadkach gdzie jako środek ochrony przeciwporażeniowej zastosowano izolowanie stanowiska, przeprowadza się pomiary rezystancji izolacji ścian i podłóg. Wartość rezystancji izolacji ścian i podłóg nie może być niższa od 50kΩ przy napięciu instalacji do 500V.

Powrót do oferty

Strony WWW Kraków artprojekt.pl